Standardisering ska ge kortare väntetider i cancervården

Efter inspiration från Danmark, ska även Sverige införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården, från misstanke om sjukdom, till utredning, behandling och uppföljning. Syftet är att förkorta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.

Genomförandet ska bygga på arbetet gjort inom den nationella cancerstrategin och samordnas av regionala cancercentrum. Satsningen pågår i fyra år och i ett första steg utvecklas standardiserade vårdförlopp för akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer, matstrupe-magsäckscancer, prostatacancer och urotelial cancer. Slutmålet är att all cancervård ska bli mer tillgänglig och jämlik, med ökad kvalitet och nöjdare patienter.

För mer information se:

http://cancercentrum.se/sv/Utvecklingsuppdrag/Varje-dag-raknas/Standardiserade-vardforlopp2/