Om oss

Stadgar

§ 1
Namn
Föreningens namn är Melanomföreningen. Föreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen utgörs av patienter med malignt melanom. Föreningen är dock öppen för alla som på något sätt drabbats av malignt melanom.

§ 2
Ändamål och verksamhet
Melanomföreningen har till uppgift att tillvarata melanompatienters intressen genom att:

§ 3
Medlemskap
Rätt till medlemskap äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av melanompatienters problem.
Medlemskap erhålles genom att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften inbetalas till föreningen.
Medlemskap upphör efter anmälan om utträde ur föreningen eller om medlemsavgift ej erlagts inom en månad efter påminnelse.
En enhällig styrelse har rätt att utesluta medlem, vars uppträdande skadar föreningens verksamhet.
Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Som enskild medlem godtar man att personuppgifter används i medlemsregistret, vilket innebär att man godtar behandlingen av personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL). Om enskild medlem inte godkänner detta skall det skriftligt anmälas till föreningen.

§ 4
Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Mom. 1
Föreningen utövar sin verksamhet genom årsmöte, medlemsmöten och styrelsemöten.
Mom. 2
Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ.
Mom. 3
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter samt 1-4 suppleanter.
Mom. 4
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, 4-8 övriga ledamöter och 1-4 suppleanter. Samtliga bör vara medlemmar, men ej vara verksamma inom läkemedelsindustrin. Mandattiden omfattar för ordföranden 1 år och för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet ordinarie ledamöter och halva antalet suppleanter. .
Om under mandatperioden nya suppleanter till styrelsen behöver väljas görs detta genom fyllnadsval. Styrelsen utser därvid ny/a suppleant/er på ett år och valet fastställs i nästkommande årsmöte.
Mom. 5
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst 3 av ledamöterna så påfordrar.
Mom. 6
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelseledamöter plus en person är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval skall vid lika röstetal lottning ske.
Mom. 7
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
Mom. 8
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.
Mom. 9
Protokoll skall föras vid styrelse- och arbetsutskottssammanträde och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 5
Verksamhetsår, revision
Verksamhetsår är lika med kalenderår. Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut före 31 mars överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa avger skriftlig revisionsberättelse inom 20 dagar, varvid de skall till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6
Årsmöte
Årsmöte skall äga rum före maj månads utgång. Kallelse skall ske minst 10 dagar före mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till föredragningslista, motioner med styrelsens yttrande samt eventuella förslag från styrelsen skall finnas tillgängliga för utskick till dem som så önskar, enligt information i kallelsen.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Ärenden – Årsmötets öppnande
– Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
– Val av ordförande för mötet
– Val av sekreterare för mötet
– Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
– Godkännande av dagordning
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk redovisning
– Revisorernas berättelse
– Beslut om ansvarsfrihet
– Styrelsens förslag
– Motioner x)
– Medlemsavgiften
– Budgetförslag
– Stadgeenliga val:
a) ordförande för 1 år
b) övriga ledamöter för 2 år
c) suppleanter för 2 år
d) revisorer för 2 år
e) revisorsuppleant för 1 år
f) valberedning
g) ev övriga val
– Mandatperiod påbörjas resp avslutas efter förrättade val
– Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet
– Eventuella övriga frågor kan upptagas till behandling om minst 3/4 av årsmötet så
beslutar, dock ej ändringar av stadgar
x) Motion skall senast 1 december året före kommit styrelsen tillhanda
Extra årsmöte: Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så erfordras. Vid beslut om extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas som föranlett årsmötet.

§ 7
Röstning
Varje närvarande medlem äger en röst. Styrelsen har rösträtt utom vid val och i frågor som rör föreningens ekonomiska förvaltning.
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid personval skall vid lika röstetal lottning ske.

§ 8
Stadgeändringar
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall behandlas på samma sätt som motioner. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet, då det i kallelsen angivits att frågan om ändring av stadgarna skall behandlas. Beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 9
Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller 2 på varandra följande årsmöten, varav 1 skall vara ordinarie. Beslut skall vid båda dessa tillfällen biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Upplöses föreningen skall det sista årsmötet, sedan alla skulder reglerats, besluta om användningen av föreningens tillgångar samt förvarande av handlingar och materiel.