Resultat från forskningsstudie om cancerpatienters upplevelser av primärvården

Melanomföreningen hjälpte till med rekrytering till en forskningsstudie om cancerpatienters upplevelser av primärvården, resultatet har nu publicerats.

Studiens syfte var att utforska hur personer som fått en cancerdiagnos erfarit sina hälsorelaterade behov och sina kontakter med primärvården, hur de upplevt relationen mellan cancerspecialist- och primärvård (vårdcentral), samt deras idéer om hur vårdcentralerna skulle kunna bli bättre på att tillgodose behov inom gruppen. Detta undersöktes med kvalitativa metoder. Data samlades in genom fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna hölls digitalt med totalt 20 vuxna personer hemmahörande i Skåne som diagnosticerats med någon av de fem vanligaste cancerformerna. Insamlad data analyserades sedan med hjälp av en tematisk analysmetod.


För de flesta av deltagarna hade primärvården inte spelat någon framträdande roll, trots att många upplevt ökade hälsorelaterade behov sedan de fick cancer, och att flera pekade på att alla deras behov inte fångats upp av vården. Flera problem i hälso- och sjukvården identifierades som viktiga barriärer – d.v.s. faktorer som försvårar för denna grupp av patienter att få tillgång till tillfredsställande vård. Dels handlade det om relationen mellan vårdgivare, där otillräcklig koordination och kommunikation mellan sjukhus och vårdcentraler hade upplevts som ett hinder. Dels hade deltagarna upplevt en rad problem i själva primärvården: låg tillgänglighet, svag kontinuitet, låg cancerrelaterad kompetens och sviktande engagemang i cancerrelaterade besvär. Deltagarnas egna förslag på åtgärder för att förbättra situationen tog fasta på stärkta band mellan cancerspecialist- och primärvården, särskilda kontaktvägar, och mer holistiska perspektiv i vårdmötet.t


Sammanfattningsvis framkommer i studien att personer med cancer upplevt en rad problem som hindrar primärvården från att spela en fruktbar roll i vårdförloppet för den som fått en cancerdiagnos. Resultaten talar för ett behov av åtgärder för att undanröja omständigheter som hindrar personer i gruppen i deras vårdsökande, men måste samtidigt undersökas vidare med statistiska metoder, för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om problemens utbredning.
 
Den publicerade studien återfinns på följande länk: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848