RELATIVITY-047

I årets första nummer av den ledande tidskriften New England Journal of Medicine publiceras de första resultaten av RELATIVITY-047, en studie som jämför en ny kombination av checkpointhämmare, relatlimab,  och PD-1 hämmaren nivolumab, med enbart nivolumab hos patienter med spritt malignt melanom. 

Relatlimab är en ny antikropp som blockerar LAG-3, en immunhämmande checkpoint som bidrar till nedreglering av immunförsvaret. Resultaten visar att kombinationsbehandlingen förlängde den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden till 10,1 månader jämfört med 4,6 månader med enbart nivolumab. Data om antalet patienter som svarat på behandlingen och total överlevnad saknas ännu. 

Effekten av denna nya kombination motsvarar den som setts med kombinationen av CTLA-4 hämmare och PD-1 hämmare, men med betydligt färre allvarliga biverkningar, 18,9 % jämfört med 59 % med den tidigare kombinationen. Resultaten av RELATIVITY-047 visar att LAG-3 hämmaren relatlimab är en ny checkpointhämmare med effekt mot melanom och att kombinationen relatlimab och nivolumab kan bli en ny standardbehandling vid metastaserat melanom.

Tyvärr saknas en direkt jämförelse mot kombinationen av CTLA-4 hämmare och PD-1 hämmare. Studien gjordes också enbart på patienter i första linjen, här hade vi varit intresserad av att se effekten av LAG-3 hämmare för patienter som utvecklat resistens mot PD-1 hämmare.

Ref: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109970 (bakom betalvägg)