Rapport om patientlagen i praktiken

Myndigheten för Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa upp effekterna av patientlagen ur ett patientperspektiv. Frågor har ställts till bland annat drygt 9 000 patienter och 550 verksamhetschefer, för att få en bild av hur vården arbetade innan lagen trädde i kraft, för att sedan kunna följa effekterna av lagen.

Vårdanalys konstaterar att många av de skyldigheter som gällt sedan tidigare inte följs fullt ut, och att det kommer att krävas ett brett och innovativt arbete för att åstadkomma en ökad efterlevnad.

Rapporten finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se. Det går också att beställa ett tryckt exemplar genom att mejla till registrator@vardanalys.se.