Ny öppen jämförelse av den svenska cancervården

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen, och i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Regionala cancercentrum, tagit fram en andra utgåva av öppna jämförelser av cancersjukvården.

I likhet med den första rapporten från 2011, så jämförs vårdens kvalitet och kostnader för tio vanliga cancersjukdomar i Sverige, inklusive malignt hudmelanom. Syftet är dels att utgöra underlag för beslutsfattare, för att förbättra cancersjukvården, dels att belysa vad den gemensamt finansierade vården åstadkommer. Författarna påpekar dock att rapporten inte har tagits fram for att stödja patienternas val av vårdgivare och därför inte är utformad för det syftet.

Kortfattat så ökar överlevnaden vid de vanligaste cancersjukdomarna, med högst överlevnad för patienter med prostatacancer, bröstcancer och malignt hudmelanom (runt 90 procents relativ femårsöverlevnad). Positivt är också att utredningen och diagnostiseringen av cancer har blivit bättre inom flera områden. Fler patienter får en kvalificerad bedömning där flera specialister deltar, men variationerna är stora, såväl mellan olika cancerdiagnoser, som mellan olika landsting. Det finns också stora variationer när det gäller väntetiden från remissbeslut eller första besök hos specialist till behandlingsbeslut och behandlingsstart.

För malignt hudmelanom saknas information om väntetid till diagnosbesked för att kunna göra tillförlitliga jämförelser mellan 2011 och 2013. Andelen melanom som upptäcks med en tjocklek på högst 1,0 millimeter (då patienten har mycket goda chanser för överlevnad) har dock ökat från 51 procent 2004 till 57 procent 2013.

Det nationella vårdprogrammet rekommenderar att så kallad portvaktskörtelbiopsi (sentinel node biopsi, SNB) bör göras på hudmelanom som är tjockare än 1,0 mm. Det innebär att den första lymfkörteln som tar emot dränerande lymfa från området där melanomet suttit analyseras för förekomst av tumörceller, för att upptäcka eventuell spridning. Informationen om andelen genomförda SNB är också ofullständig, men 59 procent rapporteras för åren 2011–2013, och att trenden för riket under 2007–2013 har varierat mellan 58–65 procent.

Länk till rapporten:

http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard/cancervard.1564.html

Mer vårdstatistik för malignt hudmelanom finns också i den nyligen utgivna rapporten från svenska Nationella hudmelanomregistret (se separat nyhet).