NT-rådet rekommenderar förebyggande behandling med Opdivo

NT-rådet (nya terapier) är en expertgrupp utsedd av landsting och regioner, som har mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av vissa nya läkemedel. Målsättningen med denna landstingsgemensamma samverkan kring nya läkemedel är en jämlik, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

När rekommendationer utfärdas utgår NT-rådet från riksdagens etiska plattform för prioriteringar vilket innebär att man tar hänsyn till sjukdomstillståndets svårighetsgrad, effekten av behandlingen, säkerheten i det vetenskapliga underlaget för behandlingen och hur vanligt sjukdomstillståndet är och gör en bedömning av en behandlingen värde och om den är kostnadseffektiv. Läs mer om NT-rådets uppgifter här.

Nu rekommenderar NT-rådet förebyggande behandling med läkemedlet Opdivo för patienter i stadium III, vilket är en mycket glädjande nyhet då behandlingen hittills verkat mycket effektivt hos melanompatienter.

Rekommendationen kan i sin helhet läsas här.