Melanomföreningen på Nordic Melanoma Meeting

Den 2-4 september, 2015, samlades 165 personer för det 11:e Nordic Melanoma Meeting, som för första gången hölls i Göteborg. Magnus Norin, Melanomföreningen Väst, berättar om konferensen och summerar sina intryck:

”Det var imponerande att se det omfattande samarbete som sker inom malignt melanom på nordisk basis, men som också sträcker sig ut i Europa och världen. Det finns ett väletablerat nätverk av forskare och läkare. Konferensen innehöll många initierade föreläsningar och engagerade diskussioner med det absolut senaste inom forskning och behandlingsmetoder.”

Nordic melanoma meeting 2015 2

Läkare, forskare och vårdpersonal från Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog. Dessutom medverkade ett antal gästföreläsare från USA, Storbritannien och Australien. Vidare representerande ett flertal företag de senaste läkemedlen inom området.

Melanomföreningen, filialen i Väst, var på plats som utställare och berättade om vår roll att hjälpa till att förebygga sjukdomen, att finnas till för medpatienter och närstående samt opinionsbildning genom att till exempel påverka politiker och beslutsfattare när det gäller att få tillgång till de senaste läkemedlen. Detta sammanföll väl i tiden, då Sveriges Kommuner och Landstings NT-råd den 4 september rekommenderade alla landsting att använda PD-1 hämmare (se särskild nyhet om detta).

På konferensens första dag hölls en workshop som berörde olika sätt att behandla melanom med lokalt avancerad sjukdom. Fördelar och nackdelar med olika behandlingar diskuterades, såsom elektrokemoterapi, lokal perfusionsbehandling av armar och ben, och olika injektionsbehandlingar med läkemedel. I diskussionen framkom hur olika tillgången till dessa metoder ser ut i världen. Exempelvis är elektrokemoterapi inte tillgängligt i USA och Australien, men en rutinmetod på många ställen i Europa. I Sverige finns elektrokemoterapi etablerat i Göteborg och Örebro. Elektrokemoterapi är en kombinationsbehandling för att behandla metastaser i huden där man för in elektroder för att skapa ett elektriskt spänningsfält samtidigt som läkemedel injiceras. Behandlingen är således enklare än kirurgi.

Professor Robert Andtbacka från Huntsman Cancer Institute i Salt Lake City avslutade första dagen med en föreläsning från forskningsfronten, om hur man kombinerar läkemedel som tas via munnen eller intravenöst, med injektioner av läkemedel direkt i tumören. I det specifika fallet injiceras ett nytt läkemedel ”T-VEC”, som är ett genmodifierat virus, in i tumören, samtidigt som patienten får immunterapi, t.ex. IPI eller PD-1 hämmare.

Under dag två diskuterades bl.a. nya markörer för melanomsjukdom vilka är viktiga för diagnostik, val av terapi och behandlingsutvärdering. Olika perspektiv från grundforskningens värld gavs av föreläsare hemmahörande i Göteborg. Dagen avslutades med en etikdiskussion och föreläsning av Professor Christian Munthe, Göteborgs universitet, på temat ”Prioritering av nya cancerläkemedel”.

Konferensens sista dag fortsatte med föreläsningar om nya kliniska studier och uppföljning av behandlingsresultat av nya cancerläkemedel, strålbehandling och kirurgiska metoder. Mötet avslutades med en paneldebatt och en diskussion kring möjliga framtida samarbetsprojekt på nordisk nivå, något Melanomföreningen hoppas ska förverkligas.

Nordic melanoma meeting 2015

På bilden flankeras Magnus Norin och Kent Persson från Melanomföreningen av några av Sveriges främsta specialister inom malignt melanom. Från vänster Lars Ny, Peter Naredi, Christian Ingvar, Jonas Nilsson, Magnus Norin och Kent Persson, Ulrika Stierner, Johan Hansson och Roger Olofsson Bagge.