Melanomföreningen i möte angående införandet av nya läkemedel

Representanter från Melanomföreningen var 7 september 2016 inbjudna till ett möte på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV är den statliga myndighet som bl.a. beslutar om pris och subvention av läkemedel. Med på mötet var också representanter från Sveriges Kommuners och Landstings NT-råd, som har till uppgift är att ge vägledande rekommendationer till landstingen om förhållningssätt till nya läkemedel.

Bakgrunden till mötet är att Melanomföreningen varit kritisk till att införandet av nya läkemedel ibland har tagit så lång tid. T.ex. tog det fem månader för kombinationsbehandlingen med Braf- och Mek-inhibitorer att godkännas för användning. Godkännandet kom i juni 2016, trots det finns uppgifter om att alla landsting ännu inte använder kombinationen.

Ordförande Magnus Norin tyckte att mötet var givande men anser att det s.k. ordnade införandet av läkemedel, vars syfte är en jämlik tilldelning av läkemedel i landet, inte fungerar. Godkännandeprocessen tar för lång tid och sedan behandlar inte alla landsting sina patienter när läkemedlet väl är godkänt. Melanomföreningen kommer att gå vidare med frågan bl.a. genom att ge synpunkter till Myndigheten för Vårdanalys som ska utreda det ordnande införandet av läkemedel.