Kvalitetsrapport från Nationella hudmelanomregistret

Det svenska Nationella kvalitetsregistret för Hudmelanom har kommit med en ny rapport med vårdstatistik för åren 2010-2013. Skillnader mellan kvinnor och män, äldre och yngre patienter, samt mellan olika regioner belyses.

Antalet melanom har ökat till över 3000 fall/år vilket är mer än en fördubbling jämfört med mitten av 90-talet. Proportionellt sett diagnostiseras dock fler melanom med mycket god prognos, och dödligheten ökar inte i samma takt. Trots det avled fler än någonsin, 528 melanompatienter, i sjukdomen 2012. Oroande är att antalet tjocka melanom (> 4mm) tredubblats de senaste tjugo åren. Dessa upptäcks oftast hos äldre patienter, och insjuknandeåldern för hudmelanom har ökat. Rapportskrivarna rekommenderar därför riktade diagnostiska insatser för äldre, för att vända utvecklingen. Författarna efterlyser också förbättrad inrapportering av kliniska data och ökade möjligheter att samköra register.

När det gäller väntetider i vården har styrgruppen för melanomregistret satt målnivåer när de tycker att det är rimligt att 80 % av patienterna bör vara åtgärdade eller ha fått information, mål som inte nås idag. Arbete med att analysera melanompatienternas egna uppfattningar om vården och behandlingsresultat är pågående, men ännu finns inga resultat att redovisa.

Rapporten tar även upp diagnostik med portvaktskörtlar (sentinel node biopsi, SNB), hur många av patienterna som erbjudits kontaktsjuksköterska, samt om sjukdomen diskuterats på tumörkonferens med flera olika experter. Vårdstatistik för malignt hudmelanom finns också i den nyligen utgivna öppna jämförelsen av svensk cancersjukvård (se separat nyhet).