Kortare väntetider i cancervården

– Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år 2015-2018 före att skapa en mer jämlik cancervård med fokus på att korta väntetiderna. En åtgärd har varit införandet av standardiserade vårdförlopp. Under 2017 beräknas ca 55 % av alla cancerpatienter ingå i ett standardiserat vårdförlopp. Regeringens nålsättning är 70% år 2020 där 80% av dessa ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta tidsgränser. Överenskommelsen omfattar 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner ska användas av landstingen för att fortsätta arbetet med att korta vårdköer genom att använda det standardiserade vårdförloppet och 56,5 miljoner kronor till Regionala cancercentrum för att följa upp detta i ett nationellt system.

Melanomföreningen ser positivt på detta och det är ett steg i rätt riktning att genom nationell styrning skapa en mer jämlik cancervård. Samtidigt ska noteras att överenskommelsen avser de inledande stadierna från upptäckt till första behandling (ofta kirurgi) medan åtgärder för spridd sjukdom inte omfattas. Förhoppningsvis kan framdeles det nationella vårdprogrammet istället vara det som styrs nationellt. Det omfattar hela behandlingskedjan inklusive läkemedelsbehandling.