Cancerfondens stora granskning och rapport

Cancerfonden har granskat dagens politik och hittat stora luckor i vad samhället gör för att förebygga cancer. För att färre ska drabbas krävs det att politiker tar ansvar och förebygger orsaker som är välkända och går att påverka.

Bland annat så lyfter dom tre förslag för att förebygga ohälsosam solexponering:

• Se till att kommuner säkerställer att råden för skuggiga platser vid förskolor och skolor genomförs.

• Inför ett förbud mot kosmetiska solarier.

• Genomför regelbundet informationsinsatser för bättre solvanor.

Alla dom förslagen ställer vi oss bakom!

Mer allmänt så skriver dom sen att Cancerfondens granskning visar att politikerna måste ta ett större ansvar för att förebygga cancer.
Regeringens mål borde vara att minska antalet påverkbara cancerfall med 30 procent fram till 2030. För att nå dit krävs det att politikerna tar ett större ansvar.
Antalet nya fall av malignt melanom i huden har ökat markant under lång tid. För kvinnor beror nästan 90 procent av alla fall av malignt melanom av exponering för UV-strålning. För män är andelen ännu högre, 94 procent.

Exponering för sol står för totalt sju procent av alla cancerfall. Risken att få cancer orsakad av ohälsosam solexponering kan påverkas. Den senaste kartläggningen om solvanor och attityder till solning visar att det framför allt är vid utlandssemestrar och vid badplatser i Sverige som den farliga exponeringen för sol äger rum (Kairos Future, 2018).
Trenden tycks samtidigt vara att fler och fler blir försiktigare med att vistas i solen och att föräldrar i allmänhet och de yngre i synnerhet, är bra på att skydda sina barn från solen. Trots det förändras solvanor eller attityder till solen allt för långsamt.

Läs hela rapporten på Cancerfondens hemsida – här –